İş Hukuku

 • * İş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve mevzuata uygun hale getirilmesi,
 • * İş sözleşmesine bağlı fesih, sulh veya dava yolu ile çözümlenmesi
 • * Zorunlu veya ihtiyari arabuluculuk süreçlerinde müzakerelerin takibi ve çözümlenmesi
 • * İş kazaları ve meslek hastalıklarında dava takibi ve danışmanlık
 • * İkale sözleşmeleri ile müzakere süreçlerinin takibi

Aile Hukuku

 • * Anlaşmalı boşanma davaları
 • * Çekişmeli boşanma davaları
 • * Edinilmiş mallara katılım rejimi çerçevesinde Mal tasfiyesi davaları
 • * Nafaka davaları
 • * Soy bağı davaları
 • * Velayet davaları

Taşınmaz Hukuku

 • * Kamulaştırma davaları
 • * Kamulaştırmasız hukuki/fiili el atma davaları
 • * Taşınır / Taşınmaz mallarda ortaklığın giderilmesi davaları
 • * Ecrimisil davaları
 • * İzale-i Şuyu (Ortaklığın giderilmesi) davaları
 • * Tapu iptal-tescil davaları
 • * Kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi
 • * Taşınmaz alım-satım işlemleri, kira sözleşmelerinin hazırlanması
 • * Tahliye davaları

Ticaret Hukuku

 • * Ticari nitelikli tazminat davaları
 • * Tespit davaları
 • * Borç-alacak ilişkisinden kaynaklanan alacakların takibi ve tahsiline ilişkin olarak;
 • * -Kambiyo senetlerine ilişkin icra takipleri ve davaları
 • -İlamlı/ilamsız icra takipleri ve bağlantılı davaları
 • -Ticari anlaşmaların hukuki açıdan değerlendirilmesi ve yorumlanması
 • -Arabuluculuk görüşmeleri ve sulhe ilişkin borç-alacak müzakere süreçlerinin takibi

İcra Hukuku

 • * İlamlı icra takipleri ve bağlantılı davaları
 • * -Taşınır Teslimi veya Taşınmaz Tahliye veya Teslimi
 • * -İpoteğin Paraya Çevrilmesi
 • * -Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi
 • * İlamsız icra takipleri ve bağlantılı davaları
 • * -Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi
 • * -İpoteğin Paraya Çevrilmesi
 • * -Kambiyo Senetleriyle Haciz Takibi
 • * -Adi Kira ve Hâsılat Kirası
 • * -Tahliye

İdare Hukuku

 • * İdari para cezalarına karşı itiraz
 • * İdari yaptırım kararlarına karşı açılan davalar
 • * Kamulaştırma davaları
 • * Kamulaştırmasız hukuki/fiili el atma davaları

Tüketici Hukuku

 • * Tüketici hakem heyetine başvuru işlemleri, itiraz ve süreç takibi ile kararların icrası
 • * Alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması ve uyuşmazlıkların çözümü
 • * Ayıplı mal-hizmet sebebi ile çıkan uyuşmazlıkların çözümü
 • * Tüketici ve ticaret mahkemelerinde dava takibi

Miras Hukuku

 • * Miras paylaştırma sözleşmeleri
 • * Tereke tespit davaları
 • * Tenkis ve saklı paya ilişkin davalar
 • * Ölümle bağlı tasarrufların iptali
 • * Muris muvazaasından kaynaklanan davalar
 • * Vasiyetname ve miras sözleşmesi hazırlanması
 • * Mirasın reddi davası

Ekibimize Katılmak İster misiniz?